Osnova bakalářské práce

Osnovu pro bakalářskou práci zjistíte dle dokumentu, který obvykle poskytuje vysoká škola, případně jej naleznete na těchto stránkách v sekci
vzor bakalářské práce.

 

Osnova by měla být v rámci fakulty vždy obdobně strukturována tak, aby po formální stránce měla identický charakter s ostatními pracemi. Pokud si nevíte rady s bakalářskou prací, využijte našich služeb odborných autorů - vypracování podkladů pro bakalářské práce.

Metodika vypracování - struktura práce

Osnovu bakalářské práce doporučujeme před započetím práce zkonzultovat s vedoucím práce. Vzor bakalářské práce bývá také užitečnou pomůckou při tvorbě práce, zejména z hlediska formální stránky.

První listy bakalářské práce obsahují formální náležitosti jako je prohlášení, poděkování, abstrakt a obsah, poté následuji již samotný text práce.

 

První část bakalářské práce je úvod. V úvodu práce je potřeba popsat cíle práce, stanovit hypotézy, které chceme vyvrátit, nebo potvrdit. Hypotézy by měly být stanoveny na základě konzultace s vedoucím práce a měly by být ověřitelné na základě výstupů práce. Dále je v úvodu práce potřeba uvést metodologie, jakými budeme hypotézy ověřovat, jedná se například o dotazníky, šetření, vlastní výzkum, rešerše a další metody. Zároveň je vhodné nastínit rozvržení, textu, jak bude bakalářská práce strukturována a co je v jednotlivých částech. Pokud se jedná o odborné téma i v rámci dané školy, fakulty, je vhodné seznámit čtenáře s problematikou dané práce, tak aby i nezasvěcený čtenář pochopil kontext práce. V rámci úvodu je vhodné zmínit formulaci problému, který má naše práce řešit. Úvod lze rozdělit i na podkapitoly, běžnější však je formátování úvodu bez podkapitol.  Zkráceně úvod shrnuje nástin do problematiky, formulaci cílů a metody jejich dosažení. Volitelná část úvodu zahrnuje rozvržení textu, popsání struktury práce.

 

Hlavní část práce by měla být strukturována na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce uvozuje a vymezuje téma práce, uvádí teoretické předpoklady pro vyřešení problému, zahrnuje rešerši prací. V této části práce by měly být konfrontovány poznatky z předchozího studia s dostupnou literaturou a předvedena šíře problematiky. Teoretická část vymezuje předpoklady a důvody pro praktickou část, měla by rozebrat pozadí, které je nutné vědět pro praktickou část práce.

 

Praktická část práce obsahuje výsledky našich šetření, výzkumů, měření, či jiných metodologií, které byly při zpracování použity. V praktické části se popisuje průběh provádění a zajišťování materiálů k prokázání stanovených hypotéz. Tyto materiály jsou analyzovány a vyhodnocovány, nejsou popisována teoretická východiska, pouze odkazujeme do teoretické části. Měli bychom si dát také pozor na odlišení interpretace získaných materiálů a popisu samotného získávání materiálů. V této části je také nastíněn další možný vývoj v průzkumu, předložení neprobádaných oblastí, nebo poukázání na další obdobný problém, který již není řešitelný v rámci stávající práce.

 

Po praktické části bakalářské práce následuje závěr, poslední část v rámci osnovy. V závěru pomocí syntézy uvedeme, jaký výsledek měla naše práce, zda jsme splnili cíle, respektive, zda jsme prokázali, nebo vyvrátili stanovené hypotézy. Zároveň jsou ve shrnutí uvedeny hlavní poznatky, ke kterým autor práce došel a jejich přínos, případně náměty na další rozvoj.

Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory